دفتر آموزش و ارتقای سلامت یکی از دفاتر حوزه معاونت بهداشت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که با هدف توانمندسازی مردم برای سالم زیستن، مدیریت بیماری‌های مزمن، بیماری‌های حاد و ناخوشی‌های جزیی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌های بهداشتی درمانی اقدام به اجرای برنامه ملی خودمراقبتی نموده است.

«خودمراقبتی» شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود، فرزندان و خانواده شان انجام می‌دهند تا تندرست بمانند، از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود حفاظت کنند، نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی خود را برآورده سازند، از بیماری ها یا حوادث پیشگیری کنند، ‌بیماری‌های مزمن خود را مدیریت کنند و نیز از سلامت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان، حفاظت کنند.

بنابراین برای اجرایی کردن برنامه ملی خودمراقبتی، از هر خانوار یک نفر به عنوان «سفیر سلامت» به طور داوطلبانه انتخاب می‌گردد. سفیر سلامت عضوی از اعضای یک خانوار است که حداقل ۸ کلاس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه مسوولیت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سلامت و مراقبت فعال از سلامت خود و اعضای خانواده و جامعه را بر عهده دارد.